Reglement deelname

Versie 15 febr. 2020

 1. Bij inschrijving verklaart de deelnemer aan “Hel van Klimmen” zich akkoord met het reglement en dat hij/zij dit reglement stipt zal naleven.
 2. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een bij de start verstrekte ‘Hel van Klimmen’ polsband. Deze dient duidelijk zichtbaar aan de pols gedragen te worden.
 3. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 4. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook, dat het naast elkaar fietsen met maximaal 2 personen, slechts is toegestaan indien dit geen hinder veroorzaakt aan de overige verkeersdeelnemers .
 5. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking
 6. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish
 7. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die de deelname met zich mee kan brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 8. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 9. Het gebruik van volgauto op de route is verboden.
 10. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 11. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht . De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.
 12. Deelnemers verklaren dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets en helm. Dragen van de helm is verplicht
 13. De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van overlijden.
 14. Betaalde voorinschrijvingen zijn definitief en komen niet voor restitutie in aanmerking.
 15. Bij afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een epidemie of welke oorzaak dan ook, komen betaalde voorinschrijvingen niet voor restitutie in aanmerking.
 16. Het bij inschrijving opgegeven e-mailadres wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden en wordt niet ter beschikking gesteld aan derden. Alleen de nieuwsbrief van WTC Klimmen wordt naar het verstrekte e-mailadres verstuurd. In de nieuwsbrief staat tevens een link waarmee men zich desgewenst hiervoor kan afmelden.

De deelnemer verklaart:

 1. Kennis te hebben genomen van het reglement
 2. Op eigen risico deel te nemen aan de toertocht
 3. Er mee in te stemmen dat zijn/haar personalia in voorkomende gevallen aan Justitie kunnen worden overhandigd
 4. Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond te zijn
 5. Over deugdelijk materiaal te beschikken

Terug naar de inschrijving